Strona głównaPracownicy | Kontakt |
 Nasz adres

Środowiskowy Dom
Samopomocy  
im. Wernera Kenkla

Pl. 21 Października 4
64-140 Włoszakowice
tel. 65-5370-125
sds@wloszakowice.pl

 Pracownie

Zachowań społecznych

Informatyczno-techniczna

Muzyczno-teatralna

Gospodarstwa domowego


Praktyczno techniczna
Krawiecko-dziewiarska

Salka rehalibitacyjna

 Z życia ŚDS
 Galeria
  DZIAŁALNOŚĆ
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkla we Włoszakowicach działa od października 2005r. i jest ośrodkiem wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego.

Placówka mieści się przy na Placu 21 Października 4 w budynku będącym własnością Urzędu Gminy Włoszakowice.

ŚDS
jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Obecnie z terapii zajęciowej w ŚDS korzysta 29 osób, a docelowo w zajęciach może uczestniczyć 30 osób.

Przybliżając założenia ŚDS-ów rozwiniemy nazwę tego typu placówek:
Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na     celu włączenie podopiecznych w życie społeczne;
Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie;
Samopomocy - czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętności wzajemnej   pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.

Celem działalności naszego Domu jest kompensowanie niepełnosprawności poprzez zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne obejmujące:

 • treningi w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • rozszerzanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
 • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • wspieranie podopiecznych i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
Pierwszoplanową formą pracy w ŚDS jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i planem pracy. W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, komunikacji społecznej, które odbywają się w wyposażonych tematycznie pracowniach.
    Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych podopiecznych na podstawie opracowanych przez kadrę Indywidualnych Planów Postepowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPW-A). Placówka zatrudnia kadrę wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi, są to głównie młode osoby z wykształceniem wyższym. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Poza terapią zajęciową każdy podopieczny ma możliwość uczestniczyć w:
 • wycieczkach edukacyjnych, 
 • imprezach rekreacyjnych, 
 • wyjazdach o charakterze kulturalnym (kino, teatr, opera), 
 • spotkaniach integracyjnych w ramach współpracy z innymi placówkami.


www.wloszakowice.pl